Privacybeleid

Teckentrup B.V. gevestigd aan Elektrostraat 12 – 7483 PG Haaksbergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1: Contactgegevens:
https://www.teckentrup.nl
Elektrostraat 12
7483 PG Haaksbergen
+31 53 573 90 20

De Functionaris Gegevensbescherming van Teckentrup B.V. is te bereiken via privacybeleid@teckentrup.biz

2: Persoonsgegevens die wij verwerken
Teckentrup B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

3: Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacybeleid@teckentrup.biz, dan verwijderen wij deze informatie.

4: Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Teckentrup B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Het afhandelen van uw betaling
– Teckentrup B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

5: Geautomatiseerde besluitvorming
Teckentrup B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Teckentrup B.V.) tussen zit.

6: Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Teckentrup B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

7: Delen van persoonsgegevens met derden
Teckentrup B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Teckentrup B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

8: Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Teckentrup B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

9: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Teckentrup B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacybeleid@teckentrup.biz.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Teckentrup B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

10: Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Teckentrup B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacybeleid@teckentrup.biz

Copyright- en aansprakelijkheidsaanwijzingen:
De informatie op deze internetpagina’s wordt regelmatig geactualiseerd. De productafbeeldingen in deze brochure dienen als voorbeeld te worden beschouwd. Daarom komen ze wat betreft uitvoering niet altijd overeen met het standaardaanbod. Technische wijzigingen voorbehouden. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen gegevens intussen gewijzigd zijn, onjuist zijn of onnauwkeurigheden bevatten. Daarom is Teckentrup niet aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid en/of volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, noch kan Teckentrup garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie aan genoemde criteria voldoet. Dit geldt ook voor alle andere internetpagina’s waarnaar wordt verwezen via hyperlinks. Teckentrup is ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetpagina’s die via een dergelijke verbinding kunnen worden opgevraagd.
Verder behoudt Teckentrup zich het recht voor om de informatie op de ter beschikking gestelde internetpagina’s te wijzigen of aan te vullen. Inhoud en structuur van de internetpagina’s worden beschermd door het copyright. Voor de verveelvoudiging van informatie of gegevens, met name van tekstdelen of beeldmateriaal, is voorafgaand de uitdrukkelijke toestemming van Teckentrup vereist